DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 10 - Ngày 17 tháng 10 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 09 - Ngày 15 tháng 9 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 08 - Ngày 15 tháng 8 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 07 - Ngày 15 tháng 7 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 06 - Ngày 15 tháng 6 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 05 - Ngày 30 tháng 5 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 04 - Ngày 16 tháng 5 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 03 - Ngày 15 tháng 4 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 02 - Ngày 15 tháng 03 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 01 - Ngày 15 tháng 02 năm 2022
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Phiên giao dịch việc làm lần 10 (trực tuyến) năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Phiên giao dịch việc làm lần 09 (trực tuyến) năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Phiên giao dịch việc làm lần 08 (trực tuyến) năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Phiên giao dịch việc làm lần 07 (trực tuyến) năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Phiên giao dịch việc làm lần 06 (trực tuyến) năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Phiên giao dịch việc làm lần 05 (trực tuyến) năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Phiên giao dịch việc làm lần 04 (trực tuyến) năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 03 - Ngày 15 tháng 4 năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 02 - Ngày 15 tháng 3 năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 01 - Ngày 01 tháng 3 năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 09 - Ngày 15 tháng 12 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 08 - Ngày 15 tháng 11 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 07 - Ngày 15 tháng 10 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 06 - Ngày 28 tháng 09 năm 2020 (Phiên tăng cường)
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 05 - Ngày 15 tháng 09 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 04 - Ngày 15 tháng 07 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 03 - Ngày 29 tháng 06 năm 2020 (Phiên tăng cường)
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 02 - Ngày 15 tháng 06 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 01 - Ngày 18 tháng 05 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 11 - Ngày 15 tháng 12 năm 2019