DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 03 - Ngày 15 tháng 4 năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 02 - Ngày 15 tháng 3 năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 01 - Ngày 01 tháng 3 năm 2021
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 09 - Ngày 15 tháng 12 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 08 - Ngày 15 tháng 11 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 07 - Ngày 15 tháng 10 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 06 - Ngày 28 tháng 09 năm 2020 (Phiên tăng cường)
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 05 - Ngày 15 tháng 09 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 04 - Ngày 15 tháng 07 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 03 - Ngày 29 tháng 06 năm 2020 (Phiên tăng cường)
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 02 - Ngày 15 tháng 06 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 01 - Ngày 18 tháng 05 năm 2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 11 - Ngày 15 tháng 12 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 10 - Ngày 15 tháng 11 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 09 - Ngày 15 tháng 10 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 08 - Ngày 15 tháng 09 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 07 - Ngày 15 tháng 08 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 06 - Ngày 15 tháng 07 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 05 - Ngày 15 tháng 06 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 04 - Ngày 15 tháng 05 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 03 - Ngày 15 tháng 04 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 02 - Ngày 15 tháng 03 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 01 - Ngày 28 tháng 02 năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 12 - Ngày 15 tháng 12 năm 2018
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 11 - Ngày 15 tháng 11 năm 2018
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 10 - Ngày 15 tháng 10 năm 2018
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 09 - Ngày 15 tháng 09 năm 2018
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 08 - Ngày 15 tháng 08 năm 2018
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 07 - Ngày 15 tháng 07 năm 2018
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 06 - Ngày 15 tháng 06 năm 2018