Chính sách liên quan

Tải về Quyết định Số: 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 20/12/2017

V/v Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015

Tải về Quyết định Số: 20/2013/QĐ-UBND 12/8/2013 20/12/2017

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về Quyết định Số: 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 20/12/2017

Về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Tải về Thông tư Số: 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 20/12/2017

V/V HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE

Tải về Quyết định Số: 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 20/12/2017

V/v Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Tải về Thông tư liên tịch Số: 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007 20/12/2017

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VÀ VIỆC THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về Thông tư liên tịch Số: 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 20/12/2017

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1465/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC

Tải về Quyết định Số: 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 20/12/2017

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC

Tải về Thông tư liên tịch Số: 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 20/12/2017

V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2009/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2009-2020”

Tải về Quyết định Số: 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 20/12/2017

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2009-2020