Chính sách liên quan

Tải về THÔNG TƯ SỐ 55/2023/TT-BTC 15/08/2023 09/04/2024

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Tải về THÔNG TƯ SỐ 21/2021/TT-BLĐTBXH 15/12/2021 11/08/2022

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2021/NĐ-CP 10/12/2021 11/08/2022

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về LUẬT SỐ 69/2020/QH14 13/11/2020 09/08/2022

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về NGHỊ QUYẾT SÔ 14/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 31/03/2021

VỀ QUY ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC VAY TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG UỶ THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÁ HỘI ĐỂ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về HƯỚNG DẪN SỐ: 7886/NHCS-TDNN 24/10/2019 03/06/2020

NGHIỆP VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP 23/9/2019 03/06/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP  ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Tải về Thông tư liên tịch Số: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 20/12/2017

V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỖ TRỢ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

Tải về Thông tư Số: 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 20/12/2017

V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM