Chính sách liên quan

Tải về NGHỊ QUYẾT SÔ 14/2020/NQ-HĐND TỈNH ĐẮK LẮK VỀ QUY ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC VAY ĐỂ ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN NƯỚC NGOÀI 31/03/2021

NGHỊ QUYẾT SÔ 14/2020/NQ-HĐND TỈNH ĐẮK LẮK VỀ QUY ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC VAY ĐỂ ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN NƯỚC NGOÀI

Tải về HƯỚNG DẪN SỐ: 7886/NHCS-TDNN 24/10/2019 03/06/2020

NGHIỆP VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về NGHỊ ĐỊNH SỐ: 38/2020/NĐ-CP 03/4/2020 03/06/2020

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP 23/9/2019 03/06/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP  ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Tải về Thông tư liên tịch Số: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 20/12/2017

V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỖ TRỢ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

Tải về Thông tư Số: 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 20/12/2017

V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

Tải về Nghị định Số: 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 20/12/2017

V/V QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

Tải về Thông tư liên tịch Số: 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2013 20/12/2017

V/v Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015

Tải về Quyết định Số: 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 20/12/2017

V/v Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015

Tải về Quyết định Số: 20/2013/QĐ-UBND 12/8/2013 20/12/2017

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG