Các biểu mẫu

Tải về TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT 15/04/2022

Tài liệu được biên soạn bởi Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dành cho người lao động tham gia Chương trình EPS

Tải về MẪU SỐ 04 GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN KÝ QUỸ THỪA KẾ 15/04/2022

Dành cho người lao động tham gia Chương trình EPS

Tải về MẪU SỐ 03 GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN KÝ QUỸ 15/04/2022

Dành cho người lao động tham gia Chương trình EPS

Tải về MẪU SỐ 02 RÚT TIỀN KÝ QUỸ 15/04/2022

Dành cho người lao động tham gia Chương trình EPS

Tải về MẪU SỐ 01 RÚT CHI PHÍ PHÁI CỬ 15/04/2022

Dành cho người lao động tham gia Chương trình EPS