Chính sách liên quan

Tải về Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP 29/06/2017

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Tải về THÔNG TƯ SỐ 28/2015/TT-BLĐTBXH, Ngày 31 tháng 7 năm 2015 26/07/2015

Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Tải về Nghị định 28/2015/NĐ-CP 21/02/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Tải về Luật việc làm 31/12/2014

Luật việc làm số 38/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013