Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH, NGOÀI TỈNH VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM(THÁNG 02/2012) 06/03/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động (Tháng 02/2012) tại Trung tâm như sau:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG- CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH CUNG- CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2012 08/02/2012

Năm 2011, Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn việc làm, nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động,tạo nguồn xuất khẩu lao động,đào tạo nghề và giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ...; Quan trọng hơn là thực hiện thường xuyên việc khảo sát, thu thập, cập nhật thông tin cung-cầu lao động… trên địa bàn bằng nhiều hình thức: trực tiếp thu thập từ các đơn vị, doanh nghiệp, thông qua các hoạt động ngày hội việc làm-nghề nghiệp,thu thập từ sàn giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ vào ngày 15 hằng tháng tại Trụ sở chính của Trung tâm và 03 điểm giao dịch vệ tinh (Trung tâm Dạy nghề các huyện: Ea Kar, Krông Ana, Krông Buk). Từ hoạt động này Trung tâm Giới thiệu việc làm tổng hợp, phân tích kết quả cung–cầu lao động năm 2011 và nhận định cung-cầu lao động năm 2012 tại Trung tâm như sau:

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH, NGOÀI TỈNH VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG (THÁNG 11/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động (Tháng 11/2011) tại Trung tâm như sau:

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH, NGOÀI TỈNH VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM(THÁNG 10/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động (Tháng 10/2011) tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG – CẦU LAO ĐỘNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV NĂM 2011 08/02/2012

Từ đầu năm 2011, Trung tâm Giới thiệu việc làm thường xuyên thực hiện việc khảo sát, thu thập, cập nhật thông tin cung – cầu lao động, giới thiệu lao động… trên địa bàn từ các hoạt động ngày hội nghề nghiệp - việc làm, gửi công văn và các hoạt động của sàn giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ hằng tháng vào ngày 15 tại điểm chính Trung tâm Giới thiệu việc làm và 03 điểm giao dịch vệ tinh tại trung tâm Dạy nghề các huyện: Ea Kar, Krông Ana, Krông Buk. Đặc biệt kể từ đầu tháng 5 năm 2011 khi có quyết định thành lập phòng thông tin thị trường lao động các hoạt động thu thập thông tin được chú trọng hơn đó là đã cử cán bộ trực tiếp tới các cơ quan, doanh nghiệp để thu thập nhu cầu lao động. Với các hoạt động trên trong 9 tháng Trung tâm Giới thiệu việc làm tổng hợp, phân tích kết quả chung tình hình cung – cầu thị trường lao động tại Tỉnh như sau:

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH, NGOÀI TỈNH VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM (THÁNG 8/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm(Tháng 8/2011) như sau:

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH, NGOÀI TỈNH VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM (THÁNG 7/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm(Tháng 7/2011) như sau:

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH TẠI TRUNG TÂM(THÁNG 6/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh tại trung tâm(tháng 6/2011) như sau:

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH TẠI TRUNG TÂM(THÁNG 5/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh tại Trung tâm(tháng 5/2011) như sau: