Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2021 13/12/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2021 19/11/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III NĂM 2021 10/11/2021

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý III năm 2021

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 21/10/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 09 tháng đầu năm 2021 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2021 17/09/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 08 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2021 20/08/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 07 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ II NĂM 2021 20/07/2021

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý II năm 2021

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 20/07/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2021 14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 05 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2021 16/04/2021

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý I năm 2021