Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2024 23/04/2024

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thông báo Bản tin thị trường lao động quý I năm 2024

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2023 09/01/2024

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong năm 2023 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2023 02/01/2024

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý IV năm 2023

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 11 NĂM 2023 07/12/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 11 năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2023 06/11/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 10 năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 10/10/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong 09 tháng đầu năm 2023 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III NĂM 2023 09/10/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý III năm 2023

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 08 NĂM 2023 06/09/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 08 năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 07 NĂM 2023 09/08/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 07 năm 2023 như sau: