Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 02 NĂM 2023 17/03/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 02 năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 01 NĂM 2023 07/02/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 01 năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2022 12/01/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong năm 2022 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2022 12/01/2023

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý IV năm 2022

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2022 24/11/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 10 năm 2022 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III NĂM 2022 11/10/2022

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý III năm 2022

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 05/10/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong 09 tháng đầu năm 2022 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 08 NĂM 2022 05/09/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 08 năm 2022 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 07 NĂM 2022 03/08/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 07 năm 2022 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ II NĂM 2022 13/07/2022

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý II năm 2022