HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm lưu động

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Tân Tiến

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Tân Tiến

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Krông Búk

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Krông Búk

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Ea Drông

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Ea Drông

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TAI HUYỆN KRÔNG NĂNG

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TAI HUYỆN KRÔNG NĂNG

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN EA KAR

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN EA KAR

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA PHÊ, HUYỆN KRÔNG PĂK

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA PHÊ, HUYỆN KRÔNG PĂK

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA YIÊNG, HUYỆN KRÔNG PĂK

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA YIÊNG, HUYỆN KRÔNG PĂK