HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các cuộc họp

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NHIỆM KỲ 2017 - 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Hình ảnh tập huấn phần mềm BHTN mới năm 2017

Hình ảnh tập huấn phần mềm BHTN mới năm 2017

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Một số hình ảnh họp định ký về việc phối hợp thực hiện chính sách BHTN năm 2017

Một số hình ảnh họp định ký về việc phối hợp thực hiện chính sách BHTN năm 2017