HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 07 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 07 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 06 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 06 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 05 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 05 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 04 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 04 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 03 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 03 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 02 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 02 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 01 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 01 năm 2019

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 12 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 12 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 11 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 11 năm 2018