HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 7 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 7 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 6 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 6 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 5 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 5 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 4 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 4 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 3 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 3 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 2 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 2 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 1 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 1 năm 2018

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 12 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 12 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 11 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 11 năm 2017