HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 9 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 9 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 8 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 8 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 7 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 7 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 6 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 6 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 5 năm 2017

Một số hình ảnh Phiên giao dịch việc làm lần 5 năm 2017