DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRẦN XUÂN HOÀNG TRẦN XUÂN HOÀNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 02/10/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT BÊ THỊ THIẾT BÊ THỊ THIẾT Giới tính: Nữ Ngày sinh: 08/10/1984
Nước đến làm việc: Hàn Quốc
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT Y DƯ MLÔ Y DƯ MLÔ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/05/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT Y TẠO NIÊ Y TẠO NIÊ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 26/07/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT Y BLƠI KBUÔR Y BLƠI KBUÔR Giới tính: Nữ Ngày sinh: 05/11/1982
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN XUÂN PHONG NGUYỄN XUÂN PHONG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/02/1988
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐẶNG THỊ THÙY DUNG ĐẶNG THỊ THÙY DUNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 21/08/1986
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN TẤN ĐẠT NGUYỄN TẤN ĐẠT Giới tính: Nữ Ngày sinh: 29/04/1982
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRỊNH XUÂN TRƯỜNG TRỊNH XUÂN TRƯỜNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 24/04/1987
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT BÙI VĂN BA BÙI VĂN BA Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt