DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN TIẾN NAM NGUYỄN TIẾN NAM Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/08/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN MINH TUẤN NGUYỄN MINH TUẤN Giới tính: Nam Ngày sinh: 14/12/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT H' PHỐ Ê BAN H' PHỐ Ê BAN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 05/07/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT Y YA BAO ALYÔ Y YA BAO ALYÔ Giới tính: Nam Ngày sinh: 11/04/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN TÀI NGUYỄN VĂN TÀI Giới tính: Nam Ngày sinh: 23/12/1989
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ TÂM NGUYỄN THỊ TÂM Giới tính: Nữ Ngày sinh: 18/06/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 14/10/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHẠM NHẬT TRUNG PHẠM NHẬT TRUNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 28/01/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ LÀI NGUYỄN THỊ LÀI Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/05/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ VIỆT DŨNG LÊ VIỆT DŨNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt