DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN LƯƠNG NGUYỄN VĂN LƯƠNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 02/01/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 29/08/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN BÌNH NGUYỄN VĂN BÌNH Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/12/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHẠM VĂN NGHĨA PHẠM VĂN NGHĨA Giới tính: Nam Ngày sinh: 21/05/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT Y DŨNG NIÊ Y DŨNG NIÊ Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/06/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NÔNG THANH HÙNG NÔNG THANH HÙNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/05/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ ANH TÀI LÊ ANH TÀI Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/09/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT BÙI THỊ KIM HÒA BÙI THỊ KIM HÒA Giới tính: Nữ Ngày sinh: 30/04/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT H' ĐÊM Ê BAN H' ĐÊM Ê BAN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 09/09/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT H' BẠCH Ê BAN H' BẠCH Ê BAN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 17/11/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt