DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THẮM NGUYỄN THỊ THẮM Giới tính: Nữ Ngày sinh: 02/05/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THÀNH ĐẠT NGUYỄN THÀNH ĐẠT Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/08/1987
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT Y BHĂM Ê BAN Y BHĂM Ê BAN Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/03/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN TRỌNG HÙNG NGUYỄN TRỌNG HÙNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 25/09/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN SỸ AN NGUYỄN SỸ AN Giới tính: Nam Ngày sinh: 04/07/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN THỦY NGUYỄN VĂN THỦY Giới tính: Nam Ngày sinh: 18/02/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN QUANG VINH NGUYỄN QUANG VINH Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/01/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ KHANG NGUYỄN THỊ KHANG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 22/08/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRẦN VĂN TOẢN TRẦN VĂN TOẢN Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/05/1986
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HUYỀN NGUYỄN THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 25/05/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt