DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ VĂN DŨNG LÊ VĂN DŨNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/10/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRẦN XUÂN QUANG TRẦN XUÂN QUANG Giới tính: Nam Ngày sinh: 03/08/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NÔNG THỊ PHƯƠNG NÔNG THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 27/06/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN BẢO THỊNH NGUYỄN BẢO THỊNH Giới tính: Nam Ngày sinh: 25/05/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT R COM JUT R COM JUT Giới tính: Nam Ngày sinh: 03/10/1991
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐỖ VĂN TUẤN ĐỖ VĂN TUẤN Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/08/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TÔ THỊ PHƯƠNG TÔ THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN QUỐC CHIẾN NGUYỄN QUỐC CHIẾN Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/11/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ TƯ NGUYỄN THỊ TƯ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 02/10/1989
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT H' MRIM NIÊ H' MRIM NIÊ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 28/10/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt