DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO NGHỀ

HỆ CAO ĐẲNG:
Ngày gửi Tên ứng viên Ngành nghề Đào tạo Trình độ Kết quả Tuyển sinh

Chưa có thông tin

HỆ TRUNG CẤP:
Ngày gửi Tên ứng viên Ngành nghề Đào tạo Trình độ Kết quả Tuyển sinh
13/01/2012 PHAN MINH HOÀNG THIỆN CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
13/01/2012 K MĂNG CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
13/01/2012 H BÉ CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
13/01/2012 H` LAN CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
13/01/2012 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
10/01/2012 TRẦN THỊ ÁI VÂN CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
10/01/2012 H DINH NIÊ CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
10/01/2012 H ĐAM NIÊ CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
HỆ SƠ CẤP NGHỀ:
Ngày gửi Tên ứng viên Ngành nghề Đào tạo Trình độ Kết quả Tuyển sinh
13/02/2012 Y JIM AYŨN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y WONG ÊBAN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y NÔEL KBUÔR SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y NAM AYŨN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y PÊ TƠ AYŨN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y LUIHS AYŨN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y TRĂK KBUÔR SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y PHA NI NIÊ SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y KHIÊU NIÊ SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
13/02/2012 Y BER NAR KBUÔR SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ