BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 8 NĂM 2021

  • 06/09/2021
  • 92
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Số:      /BC-TTDVVL        Buôn Ma Thuột, ngày     tháng     năm 2021 
           
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
THÁNG 8 NĂM 2021
                   Kính gửi: 
                          - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
                          - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
           
  I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
           
Stt Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 474 5.571
Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 210 3.196
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 04 04
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 490 5.537
Nam < = 24 tuổi 28 257
25 - 40 tuổi 147 1.603
> 40 tuổi 30 477
Nữ < = 24 tuổi 53 610
25 - 40 tuổi 210 2.250
> 40 tuổi 22 340
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
(người)
08 51
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 01 65
Chuyển đến 03 52
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 02 47
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 22
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 809 4.599
Trong đó: Hết thời gian hưởng 790 4.438
Trong đó: Có việc làm 14 137
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 01 02
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp - -
Khác 04 22
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 474 5.571
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 16 390
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 05 152
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 05 152
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề - -
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 03 09
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) Tổng     6.857.436.853 82.384.775.829
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 6.823.186.853 81.594.555.827
03 tháng - 06 tháng Số quyết định 415 4.528
Số tiền chi TCTN    4.391.023.980 45.326.165.526
07 tháng - 12 tháng Số quyết định 75 1.009
Số tiền chi TCTN    2.432.162.873 36.268.390.301
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 34.250.000 790.220.002
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 34.250.000 790.220.002
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề - -
13 Mức hưởng TCTN bình quân (đồng)         3.095.460  
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 01 07
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,4  
        II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHTN, các giải pháp và các kiến nghị:
        Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8/2021 là 474 người, giảm gần 27% người so với tháng trước. Trong đó Số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 210 người chiếm 44,3% trên tổng số người nộp hồ sơ.
       Do ảnh hưởng trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Trung tâm tiếp tục triển khai các biện pháp hạn chế tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, đẩy mạnh tiếp nhận thủ tục hồ sơ bằng các hình thức gián tiếp để hỗ trợ người lao động và thực hiện nghiêm các quy định theo Chỉ thị 16/CT-TTg đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh.
       
         Trên đây là báo cáo tháng 8 năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.