ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

  • 20/07/2021
  • 576

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

I. Tình hình chung:

- Tổng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021: có 1.419 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển là 13.206 lượt người.

So với cùng kỳ năm 2020, tổng nhu cầu tuyển dụng lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2021 giảm 2.937 lượt người (-18,19%), trong đó, giảm mạnh nhất ở nhu cầu tuyển Lao động phổ thông với 3.494 lượt người (-25,92%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tổ chức thu thập, khai thác thông tin về nhu cầu tuyển dụng tại 1.289 lượt đơn vị, doanh nghiệp và đã có 597 lượt đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 4.506 lượt người.

- Tổng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động: Số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2021 là 1.930 hồ sơ.

So với cùng kỳ năm 2020, tổng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động trong 06 tháng đầu năm 2021 tăng 187 hồ sơ (+10,73%)tăng mạnh nhất ở trình độ đại học với 173 hồ sơ (+44,59%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

- Tương quan nhu cầu tuyển dụng lao động và nhu cầu tìm kiếm việc làm theo trình độ trong 6 tháng đầu năm 2021: chênh lệch giữa nhu cầu tuyển dụng lao động và nhu cầu tìm kiếm việc làm có biên độ rộng nhất ở trình độ Lao động phổ thông, tiếp đó là trình độ Trung cấp. Cụ thể theo biểu đồ sau:

- Về hoạt động chắp nối cung - cầu lao động: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã giới thiệu 4.089 lượt lao động (giảm 28,76% so với cùng kỳ 2020) đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp; kết quả có 1.430 lượt lao động (giảm 37,34% so với cùng kỳ 2020) đã được tuyển dụng và có việc làm. Tỷ lệ đạt sau giới thiệu là 34,97% (cùng kỳ năm 2020 là 39,76%).

        - Về ngoại Tỉnh: Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 20 lượt đơn vị, doanh nghiệp ngoại tỉnh (giảm 70,59% so với cùng kỳ 2020) đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển là hơn 3.581 lượt người (giảm 65,23% so với cùng kỳ 2020).

Nhu cầu tuyển tập trung chủ yếu là lao động phổ thông làm việc ở các ngành như dệt may, giày da, nội thất, gỗ, điện tử,…

Trung tâm đã tích cực tư vấn, giới thiệu việc làm ngoại tỉnh và đã có 156 người đi làm việc ở ngoại tỉnh (giảm 48,68% so với cùng kỳ 2020).

- Về xuất khẩu lao động: Trung tâm đã tư vấn cho 65 lượt người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động; giới thiệu 07 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài; 08 lao động đã xuất cảnh.

II. Đánh giá tình hình tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và kết quả chắp nối cung - cầu lao động 6 tháng đầu năm 2021

Bảng tóm lược cung – cầu lao động trong 6 tháng đầu năm 2021

Nhu cầu tuyển dụng/giới thiệu, cung ứng

Tổng cộng

Chia theo trình độ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Bằng nghề/ tay nghề

Lao động phổ thông

Nhu cầu tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2021

13206

496

871

1623

232

9984

Số lượng hồ sơ ứng viên nộp tại Trung tâm 6 tháng đầu năm 2021

1930

561

275

173

174

747

Số lượt hồ sơ lao động được giới thiệu 6 tháng đầu năm 2021

4089

1115

514

451

245

1764

Hồ sơ lao động được tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2021

1430

322

170

195

98

645

1. Về nhu cầu tuyển dụng:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhu cầu tuyển dụng cao nhất là trình độ Lao động phổ thông (9.984 lượt người) và nhu cầu tuyển dụng thấp nhất là trình độ Bằng nghề/Tay nghề (232 lượt người). Cụ thể theo bảng 1:

Bảng 1: Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng theo từng tháng

trong 6 tháng đầu năm 2021

Trình độ

Nhu cầu tuyển dụng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tổng

 

Đại học

61

43

72

76

170

74

496

 

Cao đẳng

61

57

257

204

107

185

871

 

Trung cấp

82

180

445

395

222

299

1623

 

Bằng nghề/Tay nghề

9

31

70

52

44

26

232

 

Lao động phổ thông

349

812

3473

2472

1043

1835

9984

 

Tổng

562

1123

4317

3199

1586

2419

13206

 

-   Nhu cầu tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2021, chia theo tỷ lệ như sau:

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ 75,60% (9.984 lượt người), các ngành nghề tuyển dụng nhiều nhất là: kinh doanh, bán hàng, điện, viễn thông, cơ khí, công nghệ ô tô, nông nghiệp, nông lâm, giao hàng, bốc xếp, dịch vụ khách hàng, bảo vệ, vệ sỹ, phục vụ, tạp vụ,…

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động có Bằng nghề chiếm tỷ lệ 1,76% (232 lượt người), các ngành nghề tuyển dụng nhiều nhất là: lái xe, y tế, chăm sóc sức khỏe, cơ khí, công nghệ ô tô, nông nghiệp, nông lâm,…

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Trung cấp chiếm tỷ lệ 12,29% (1.623 lượt người), các ngành nghề tuyển dụng nhiều nhất là: kinh doanh, bán hàng, marketing, kế toán, thu ngân, y tế, chăm sóc sức khỏe, điện, viễn thông, cơ khí, công nghệ ô tô, nông nghiệp, nông lâm…

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Cao đẳng chiếm tỷ lệ 6,60% (871 lượt người), các ngành nghề tuyển dụng nhiều nhất là: kinh doanh, bán hàng, marketing, giáo dục, điện, viễn thông,…

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 3,76% (496 lượt người), các ngành nghề tuyển dụng nhiều nhất là: điện, viễn thông, giáo dục, xây dựng, kinh doanh, bán hàng, marketing…

Cụ thể theo biểu đồ sau:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 nhu cầu tuyển dụng chia theo ngành kinh tế cụ thể như sau: nhu cầu tuyển dụng cao nhất ở ngành Dịch vụ: 6.451 lượt người, chiếm 48,85% tổng nhu cầu tuyển; tiếp đó là ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 3.575 lượt người, chiếm 27,07% tổng nhu cầu tuyển; cuối cùng là Công nghiệp - Xây dựng: 3.180 lượt người, chiếm 24,08% tổng nhu cầu tuyển. Cụ thể theo biểu đồ sau:

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm

Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhu cầu tìm kiếm việc làm cao nhất là trình độ Lao động phổ thông (747 hồ sơ) và nhu cầu tìm kiếm việc làm thấp nhất là trình độ Trung cấp (173 hồ sơ). Cụ thể theo bảng 2:

Bảng 2: Bảng tổng hợp nhu cầu tìm kiếm việc làm theo từng tháng

trong 6 tháng đầu năm 2021

Trình độ

Nhu cầu tìm kiếm việc làm

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tổng

Đại học

14

29

237

182

61

38

561

Cao đẳng

5

22

116

68

25

39

275

Trung cấp

1

3

77

67

12

13

173

Bằng nghề/Tay nghề

8

15

68

41

19

23

174

Lao động phổ thông

6

17

337

297

18

72

747

Tổng

34

86

835

655

135

185

1930

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm trong 6 tháng đầu năm 2021, chia theo tỷ lệ như sau:

+ Nhu cầu tìm kiếm việc làm Lao động phổ thông chiếm tỷ lệ 38,70% (747 hồ sơ), nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các ngành nghề: bán hàng, kinh doanh, giao hàng, phục vụ, tạp vụ, bảo vệ, công nhân,…

+ Nhu cầu tìm kiếm việc làm trình độ Bằng nghề/Tay nghề chiếm tỷ lệ 9,02% (174 hồ sơ), nhu cầu tìm việc làm chủ yếu tập trung ở ngành nghề: lái xe,....

+ Nhu cầu tìm kiếm việc làm trình độ Trung cấp chiếm tỷ lệ 8,96% (173 hồ sơ), nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các ngành nghề: kế toán, điện dân dụng và công nghiệp, dược, điều dưỡng, …

+ Nhu cầu tìm kiếm việc làm trình độ Cao đẳng chiếm tỷ lệ 14,25% (275 hồ sơ), nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các ngành nghề: kế toán, công nghệ thông tin, điện dân dụng và công nghiệp, điện lạnh, điện tử, viễn thông,...

+ Nhu cầu tìm kiếm việc làm trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 29,07% (561 hồ sơ), nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các ngành nghề: kế toán, xây dựng, kinh doanh, marketing,…

Cụ thể theo biểu đồ sau:

3. Kết quả chắp nối cung – cầu lao động

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thị trường lao động tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục biến động mạnh, độ lệch pha cung - cầu lao động khá lớn, đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác chắp nối cung – cầu lao động của Trung tâm.

- Kết quả giới thiệu lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

+ Giới thiệu được 1.115 lượt lao động (224,80% nhu cầu tuyển) có trình độ Đại học đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp.

+ Giới thiệu được 514 lượt lao động (59,01% nhu cầu tuyển) có trình độ Cao đẳng đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp.

+ Giới thiệu được 451 lượt lao động (27,79% nhu cầu tuyển) có trình độ Trung cấp đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp.

+ Giới thiệu được 245 lượt lao động (105,60% nhu cầu tuyển) có trình độ Bằng nghề/Tay nghề đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp.

+ Giới thiệu được 1.764 lượt lao động (17,67% nhu cầu tuyển) có trình độ Lao động phổ thông đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp.

- Kết quả đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

+ Đáp ứng được 322 lượt lao động (64,92% nhu cầu tuyển) có trình độ Đại học cho các đơn vị, doanh nghiệp.

+ Đáp ứng được 170 lượt lao động (19,52% nhu cầu tuyển) có trình độ Cao đẳng cho các đơn vị, doanh nghiệp.

+ Đáp ứng được 195 lượt lao động (12,01% nhu cầu tuyển) có trình độ Trung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp.

+ Đáp ứng được 98 lượt lao động (42,24% nhu cầu tuyển) có trình độ Bằng nghề/Tay nghề cho các đơn vị, doanh nghiệp.

+ Đáp ứng được 645 lượt lao động (6,46% nhu cầu tuyển) có trình độ Lao động phổ thông cho các đơn vị, doanh nghiệp.

- Tỷ lệ đạt sau giới thiệu việc làm trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

+ Tỷ lệ đạt sau giới thiệu việc làm ở trình độ Đại học là 28,88%.

+ Tỷ lệ đạt sau giới thiệu việc làm ở trình độ Cao đẳng là 33,07%.

+ Tỷ lệ đạt sau giới thiệu việc làm ở trình độ Trung cấp là 43,24%.

+ Tỷ lệ đạt sau giới thiệu việc làm ở trình độ Bằng nghề/Tay nghề là 40,00%.

+ Tỷ lệ đạt sau giới thiệu việc làm ở trình độ Lao động phổ thông là 36,56%.

Cụ thể theo biểu đồ sau:

Các kết quả nêu trên đã phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trung tâm trong việc kết nối nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp với nhu cầu tìm việc của người lao động. Tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng tỷ lệ đạt sau giới thiệu việc làm vẫn tương đối khả quan. Nỗ lực chắp nối của Trung tâm đạt được kết quả tích cực ở trình độ Đại học và Bằng nghề, cần cải thiện thêm ở các trình độ khác.

       III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động trong 6 tháng cuối năm 2021:

- Nhu cầu tuyển dụng lao động trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ tăng nhẹ so với 6 tháng đầu năm.

- Nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng mạnh khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, khi đó các doanh nghiệp sẽ tăng cường tuyển dụng thêm lao động để mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh, những ngành nghề được tuyển dụng nhiều lao động lần lượt là: thương mại, dịch vụ, xây dựng, cơ khí, điện, dệt may, giày da,…

- Ngoài ra, thị trường lao động và doanh nghiệp ngày càng chú trọng tìm kiếm những lao động có kỹ năng nghề cao và có kinh nghiệm làm việc dày dặn, thông thạo tiếng: Anh, Hoa, Hàn,… và một số kỹ năng mềm khác.

- Nhu cầu tìm việc của người lao động tiếp tục tăng và sẽ tăng đột biến khi dịch bệnh lắng xuống. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm trên qua internet và điện thoại là xu hướng ngày càng rõ rệt.

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động đã qua đào tạo chuyên môn tiếp tục xu hướng tăng, vì đây là thời điểm học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường gia nhập vào thị trường lao động để tìm kiếm việc làm.

- Về xuất khẩu lao động: Nhu cầu đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2021 tăng nhẹ so với 6 tháng đầu năm.

                                        TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐĂK LĂK