NGHỊ QUYẾT SÔ 14/2020/NQ-HĐND 09/12/2020

VỀ QUY ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC VAY TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG UỶ THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÁ HỘI ĐỂ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG