BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2021

  • 01/02/2021
  • 63
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Số:      /BC-TTDVVL Buôn Ma Thuột, ngày     tháng     năm 2021 
           
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
THÁNG 01 NĂM 2021
                   Kính gửi: 
                          - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
                          - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
           
  I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
           
Stt Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 562 562
Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 211 211
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) - -
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 485 485
Nam < = 24 tuổi 24 24
25 - 40 tuổi 128 128
> 40 tuổi 56 56
Nữ < = 24 tuổi 45 45
25 - 40 tuổi 202 202
> 40 tuổi 30 30
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
(người)
03 03
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 15 15
Chuyển đến 13 13
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 06 06
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 06 06
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 657 657
Trong đó: Hết thời gian hưởng 628 628
Trong đó: Có việc làm 23 23
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục - -
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp - -
Khác 06 06
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 562 562
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 59 59
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 17 17
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 17 17
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) - -
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) Tổng     7.211.046.451 7.211.046.451
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 7.135.046.451 7.135.046.451
03 tháng - 06 tháng Số quyết định 380 380
Số tiền chi TCTN    3.636.588.571 3.636.588.571
07 tháng - 12 tháng Số quyết định 105 105
Số tiền chi TCTN    3.498.457.880 3.498.457.880
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 76.000.000 76.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 76.000.000 76.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề - -
13 Mức hưởng TCTN bình quân (đồng)         2.947.832  
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) -  
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,8  
        II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHTN, các giải pháp và các kiến nghị:
        Số lượng người nộp hồ sơ để nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 01/2021 là 562 người, tăng 250 người so với cùng kỳ 01/2020. Số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 211 người chiếm 37,5% trên tổng số người nộp hồ sơ.
        Trong tháng 01/2021 Trung tâm đã trực tiếp đi tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hưởng của người lao động thất nghiệp tại công ty TNHH MTV cà phê 49 ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
         Trên đây là báo cáo tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.