THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ LẦN 04 NĂM 2021

  • 04/01/2021
  • 727

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 

Số: 155/TB-TTDVVL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 05 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v hoãn tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ lần 04 năm 2021
vào ngày 15/5/2021

 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 688 ngày 29/4/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động được biết về việc hoãn tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ lần 04 năm 2021 vào ngày 15/5/2021.

          Phiên giao dịch việc làm lần thứ 04 năm 2021 sẽ được Trung tâm tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể tùy diễn biến tình hình của dịch bệnh. Trung tâm sẽ thông báo thời gian cụ thể đến các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

          Trong thời gian tạm hoãn tổ chức Phiên, người lao động có nhu cầu tìm việc làm; các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ được Trung tâm sắp xếp, bố trí thời gian, địa điểm để phỏng vấn, tuyển dụng lao động tại Trung tâm hoặc Trung tâm giới thiệu lao động đến trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp để phỏng vấn.

          Trung tâm xin thông báo đến tất cả các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động được biết./.

Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH (thay báo cáo);

- Các đơn vị, DN, CSĐT và NLĐ (để biết);  

- Lưu: VT, GTVL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Cường