ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

  • 22/07/2020
  • 1243

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. Tình hình chung:

- Nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020: Có 1.083 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển là 16.143 người, chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 481 người; Cao đẳng: 477 người; Trung cấp: 1.443 người; Bằng nghề: 264 người; Lao động phổ thông: 13.478 người.

Bảng 1: Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng theo từng tháng

trong 6 tháng đầu năm 2020

Trình độ

Nhu cầu tuyển dụng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tổng

Đại học

17

125

39

132

81

87

481

Cao đẳng

51

84

43

91

120

88

477

Trung cấp

34

404

261

147

251

346

1443

Bằng nghề/Tay nghề

10

48

40

30

28

108

264

Lao động phổ thông

199

5647

2491

768

1051

3322

13478

Tổng

311

6308

2874

1168

1531

3951

16143

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã tổ chức thu thập, khai thác thông tin về nhu cầu tuyển dụng tại 1.465 lượt đơn vị, doanh nghiệp và đã có 401 lượt đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 1.933 người.

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động: Số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2020 là 1.743 hồ sơ, chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 388 hồ sơ; Cao đẳng: 257 hồ sơ; Trung cấp: 236 hồ sơ; Bằng nghề: 172 hồ sơ; Lao động phổ thông: 690 hồ sơ.

- Về hoạt động chắp nối cung - cầu lao động: Trung tâm đã giới thiệu 5.740 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp, kết quả có 2.282 lao động đã được tuyển dụng và có việc làm.

        - Về ngoại Tỉnh: Có 68 đơn vị, doanh nghiệp ngoại tỉnh đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển là hơn 10.300 người. Nhu cầu tuyển tập trung chủ yếu là lao động phổ thông làm việc ở các ngành như may mặc, giày da, nông sản, thủy sản, nội thất, điện tử,… Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã tích cực tư vấn, giới thiệu việc làm ngoại tỉnh và đã có 304 người đi làm việc ở ngoại tỉnh.

- Về xuất khẩu lao động: Trung tâm đã tư vấn cho 728 lượt người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, giới thiệu 88 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, kết quả có 03 lao động đã xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản.

II. Đánh giá tình hình tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và kết quả chắp nối cung - cầu lao động 6 tháng đầu năm 2020

1. Về nhu cầu tuyển dụng:

- Nhu cầu tuyển dụng lao động trong 6 tháng đầu năm 2020 theo trình độ như sau:

Lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nhu cầu tuyển (83,49%), với nhu cầu tuyển phong phú, đa dạng như: Công nhân, kinh doanh, bán hàng, giao hàng, bảo vệ, phục vụ, tạp vụ,…

Lao động có bằng nghề chiếm 1,64% tổng nhu cầu tuyển và chủ yếu tuyển vị trí như: Lái xe, điện, cơ khí/công nghệ ô tô,…

Lao động trình độ trung cấp chiếm 8,94% tổng nhu cầu tuyển, các vị trí có nhu cầu tuyển nhiều nhất như: Kinh doanh, bán hàng, kế toán, giáo dục,…

Lao động trình độ cao đẳng chiếm 2,95% tổng nhu cầu tuyển, nhu cầu tuyển dụng rơi vào các vị trí như: Kế toán, hành chính, xây dựng,…

Lao động trình độ đại học chiếm 2,98% tổng nhu cầu tuyển, chủ yếu tuyển các vị trí cần chuyên môn, kỹ thuật cao như: Điện, xây dựng, giáo dục,…

- So với cùng kỳ năm 2019 nhu cầu tuyển dụng lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm 45,75% và giảm mạnh ở nhu cầu tuyển lao động phổ thông (giảm 50,48%).

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 nhu cầu tuyển dụng chia theo ngành kinh tế cụ thể như sau: Công nghiệp - Xây dựng: 9.569 người, chiếm 59,28% tổng nhu cầu tuyển; Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 2.170 người, chiếm 13,44% tổng nhu cầu tuyển; Dịch vụ: 4.404 người, chiếm 27,28% tổng nhu cầu tuyển.

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020 theo trình độ như sau:

Lao động phổ thông: 690 hồ sơ, chiếm 39,59% tổng hồ sơ, nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các vị trí như bán hàng, giao hàng, phục vụ, tạp vụ, bảo vệ, công nhân,…

Trình độ bằng nghề/tay nghề: 172 hồ sơ, chiếm 9,87% tổng hồ sơ, nhu cầu tìm việc làm chủ yếu tập trung ở vị trí lái xe.

Trình độ trung cấp: 236 hồ sơ, chiếm 13,54% tổng hồ sơ, nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các vị trí như kế toán, điều dưỡng, sư phạm,…

Trình độ cao đẳng: 257 hồ sơ, chiếm 14,74% tổng hồ sơ, nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các vị trí như kế toán, xây dựng, công nghệ thông tin, điện…

Trình độ đại học: 388 hồ sơ, chiếm 22,26% tổng hồ sơ, nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các vị trí như kế toán, xây dựng, công nghệ thông tin, điện…

 

- So với cùng kỳ năm 2019 nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động trong 06 tháng đầu năm 2020 giảm 24,64% và giảm mạnh ở trình độ đại học (giảm 55,64%).

       3. Kết quả chắp nối cung – cầu lao động

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thị trường lao động tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có nhiều biến động. Nhu cầu tuyển dụng lao động và nhu cầu tìm kiếm việc làm đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái đã gây nhiều khó khăn cho công tác chắp nối cung – cầu lao động của trung tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã giới thiệu 5.740 lượt người (giảm 6,79% so với cùng kỳ năm 2019) đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình có nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm. Kết quả sau phỏng vấn đã có 2.282 lượt người (giảm 11,93% so với cùng kỳ năm 2019) có việc làm mới, tỷ lệ đạt sau giới thiệu là 41,72% (giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2019). Nhu cầu tuyển dụng lao động có bằng nghề, trình độ cao đẳng, đại học được đáp ứng khá cao (đáp ứng được 73,57% nhu cầu tuyển) trong khi lao động phổ thông và trình độ trung cấp có việc làm chỉ đáp ứng được 9,27% nhu cầu tuyển dụng lao động. Kết quả này phản ánh rõ thực trạng thị trường lao động tại Đắk Lắk hiện nay nhu cầu cao tuyển lao động phổ thông và lao động trình độ trung cấp rất cao trong khi nguồn lao động phù hợp để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng còn tương đối hạn chế cả về mặt số lượng lẫn mặt chất lượng.

 

Bảng 2: Bảng tổng hợp cung – cầu lao động trong 6 tháng đầu năm 2020

Nhu cầu tuyển dụng/giới thiệu, cung ứng

Tổng cộng

Chia theo trình độ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Bằng nghề/ tay nghề

Lao động phổ thông

Nhu cầu tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2020

16143

481

477

1443

264

13478

Số lượng hồ sơ ứng viên nộp tại Trung tâm 6 tháng đầu năm 2020

1743

388

257

236

172

690

Số lượt hồ sơ lao động được giới thiệu 6 tháng đầu năm 2020

5740

1124

1118

1282

416

1800

Hồ sơ lao động được tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2020

2282

369

320

504

210

879

 

       III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động Quý III năm 2020:

- Nhu cầu tuyển dụng lao động trong quý III sẽ tăng nhẹ so với quý II.

- Nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng mạnh khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp sẽ lên kế hoạch tuyển dụng lại lao động cho việc mở rộng quy mô sản xuất, những ngành nghề được tuyển dụng nhiều lao động là sản xuất, thương mại, dịch vụ.

- Ngoài ra, xu hướng thị trường lao động hiện nay vẫn chú trọng tuyển lao động có kinh nghiệm làm việc, nhân lực chất lượng cao. Các doanh nghiệp sẽ hướng tới nhân lực có trình độ cao, kỹ năng nghề, ngoại ngữ và một số kỹ năng khác.

- Thời điểm dịch bệnh lắng xuống, nhiều người lao động cũng sẽ có nhu cầu tìm việc rất cao. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm trên mạng internet sẽ thành xu hướng của người lao động.

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động đã qua đào tạo chuyên môn có xu hướng tăng ở tất cả các ngành nghề vì đây là thời điểm học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường gia nhập vào thị trường lao động để tìm kiếm việc làm.

- Về xuất khẩu lao động: Nhu cầu đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong quý III năm 2020 tăng nhẹ so với quý II.

                                      TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK