BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 06 NĂM 2020

  • 01/07/2020
  • 243

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số:  272/BC-TTDVVL

Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 7  năm 2020

           

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

THÁNG 6 NĂM 2020

                   Kính gửi:

 

                        - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

 

                        - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

           
 

I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

           

Stt

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

1094

4.907

Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

739

2.705

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

-

01

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

1334

4.460

Nam

< = 24 tuổi

114

276

25 - 40 tuổi

341

1.273

> 40 tuổi

84

483

Nữ

< = 24 tuổi

228

533

25 - 40 tuổi

507

1.618

> 40 tuổi

60

277

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
(người)

17

173

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

35

102

Chuyển đến

11

46

6

Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người)

09

45

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

05

16

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

400

2.898

Trong đó: Hết thời gian hưởng

375

2.745

Trong đó: Có việc làm

21

124

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

-

02

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

-

-

Khác

04

27

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

1094

4.907

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

104

385

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

Tổng

10

56

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

10

56

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

-

-

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng)

Tổng

 16.953.250.391

65.178.401.448

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

16.907.250.391

64.929.401.448

03 tháng - 06 tháng

Số quyết định

1158

3.485

Số tiền chi TCTN

10.919.906.231

33.404.816.358

07 tháng - 12 tháng

Số quyết định

176

975

Số tiền chi TCTN

5.987.344.160

31.524.585.090

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

46.000.000

249.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

46.000.000

249.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

-

-

13

Mức hưởng TCTN bình quân (đồng)

2.972.101

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

 

05

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,0

 

        II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHTN, các giải pháp và các kiến nghị:
       
Số lượng người nộp hồ sơ để nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao trong tháng 6/2020 cụ thể đã có 1.094 người nộp hồ sơ, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2019 (665 người). Trong đó số người làm việc ở địa phương khác chuyển về vẫn chiếm một tỷ lệ lớn trên tổng số người nộp hồ sơ là 739 người chiếm 67,5%. Số người nộp hồ sơ tăng dẫn đến số người có quyết định và giải quyết các phát sinh trong quá trình giải quyết thất nghiệp cũng tăng theo. Vì vậy Trung tâm đã chú trọng đẩy mạnh công tác giải quyết hồ sơ để luôn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời giải quyết đúng chế độ cho người lao động. Trong tháng Trung tâm đã tiến hành đi xác minh thông tin người lao động đã hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đó tham mưu cho Sở Lao động - TBXH hướng giải quyết theo quy định pháp luật.
        Dự kiến trong tháng 7/2020 Trung tâp tiếp tục Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là một số điểm mới được quy định trong Nghị định 61/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động và người lao động nắm bắt, thực hiện kịp thời.

         Trên đây là báo cáo tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.