BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2020

  • 03/02/2020
  • 49
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Số:  39     /BC-TTDVVL                     Buôn Ma Thuột, ngày  03  tháng   02 năm 2020 
           
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
THÁNG 01 NĂM 2020
                   Kính gửi: 
                          - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
                          - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
           
  I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
           
STT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 312 312
Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 93 93
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) - -
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 301 301
Nam < = 24 tuổi 14 14
25 - 40 tuổi 78 78
> 40 tuổi 27 27
Nữ < = 24 tuổi 30 30
25 - 40 tuổi 133 133
> 40 tuổi 19 19
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 3 3
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 8 8
Chuyển đến 7 7
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 3 3
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) - -
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 585 585
Trong đó: Hết thời gian hưởng 568 568
Trong đó: Có việc làm 11 11
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục - -
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp - -
Khác 6 6
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 312 312
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 36 36
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 9 9
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 9 9
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) - -
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) Tổng   3.900.199.905 3.900.199.905
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 3.860.199.905 3.860.199.905
03 tháng  Số quyết định 194 194
Số tiền chi TCTN 1.508.927.013 1.508.927.013
04 tháng Số quyết định 30 30
Số tiền chi TCTN 318.485.792 318.485.792
05 tháng Số quyết định 8 8
Số tiền chi TCTN 148.348.310 148.348.310
06 tháng Số quyết định 12 12
Số tiền chi TCTN 205.570.800 205.570.800
07 tháng Số quyết định 10 10
Số tiền chi TCTN 252.621.460 252.621.460
08 tháng Số quyết định 11 11
Số tiền chi TCTN 225.394.240 225.394.240
09 tháng Số quyết định 7 7
Số tiền chi TCTN 141.261.030 141.261.030
10 tháng Số quyết định 23 23
Số tiền chi TCTN 856.703.960 856.703.960
11 tháng Số quyết định 6 6
Số tiền chi TCTN 202.887.300 202.887.300
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 40.000.000 40.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 40.000.000 40.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề - -
13 Mức hưởng TCTN bình quân (đồng) 2.759.475  
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 1 1
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,4  
          II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các giải pháp và các kiến nghị:
          Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN trong tháng 01/2020 là 312 người, giảm 227 người so với tháng 01/2019. Số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 93 người chiếm 29,8% trên tổng số người nộp hồ sơ.
          Trong tháng 01/2020 Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết những trường hợp phát sinh trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
         Trên đây là báo cáo tháng 01 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.