BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 4 NĂM 2019

  • 02/05/2019
  • 58

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Số:  139/BC-TTDVVL

                    Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

THÁNG 4 NĂM 2019

                   Kính gửi:

 

                        - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

 

                        - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

 

 

 

 

 

 

 

I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

 

 

 

STT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

659

2.054

Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

277

743

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

-

01

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

572

1.808

Nam

< = 24 tuổi

30

73

25 - 40 tuổi

171

503

> 40 tuổi

54

238

Nữ

< = 24 tuổi

70

149

25 - 40 tuổi

214

713

> 40 tuổi

33

132

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

04

21

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

14

37

Chuyển đến

10

30

6

Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người)

05

38

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

04

17

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

454

1.887

Trong đó: Hết thời gian hưởng

415

1.804

Trong đó: Có việc làm

37

75

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

01

01

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

-

-

Khác

01

07

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

659

2.054

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

115

351

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

Tổng

09

39

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

09

39

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

-

-

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng)

Tổng

  7.646.484.017

25.207.325.997

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

  7.608.484.017

25.046.325.997

03 tháng

Số quyết định

295

859

Số tiền chi TCTN

2.167.319.925

6.196.988.205

04 tháng

Số quyết định

69

230

Số tiền chi TCTN

792.038.972

2.235.942.120

05 tháng

Số quyết định

37

126

Số tiền chi TCTN

556.962.615

1.542.692.665

06 tháng

Số quyết định

36

92

Số tiền chi TCTN

663.659.820

1.426.355.316

07 tháng

Số quyết định

24

81

Số tiền chi TCTN

426.410.187

1.602.785.457

08 tháng

Số quyết định

28

69

Số tiền chi TCTN

579.269.240

1.639.779.976

09 tháng

Số quyết định

25

151

Số tiền chi TCTN

615.873.528

4.415.877.378

10 tháng

Số quyết định

58

200

Số tiền chi TCTN

    1.806.949.730

5.985.904.880

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

38.000.000

161.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

38.000.000

161.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

-

-

13

Mức hưởng TCTN bình quân (đồng)

2.665.913

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

-

03

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,8

 

 

II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các giải pháp và các kiến nghị:

Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN trong tháng 4 là 659 người, tăng 44 người so với tháng trước. Số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 277 người chiếm 42% trên tổng số người nộp hồ sơ.

Trong tháng 4/2019 Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Dự kiến trong tháng 5 sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.