Quyết định Số: 20/2013/QĐ-UBND 12/8/2013

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số: 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nghị định số: 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Quyết định số: 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số: 81/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Chương trình Việc làm và Dạy nghề tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số: 1093/LĐTBXH-LĐTLVL ngày 30 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương theo cơ chế ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; cụ thể:

1. Đối tượng cho vay: Là người lao động có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đắk Lắk khi được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm:

a) Người lao động là người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; vợ (chồng), con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

+ Bệnh binh; vợ (chồng), con của bệnh binh;

+ Vợ (chồng), con của liệt sĩ;

+ Con của bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

b) Lao động thuộc hộ nghèo;

c) Lao động thuộc hộ cận nghèo;

d) Lao động dân tộc thiểu số;

đ) Lao động là quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ chưa quá 12 tháng (trừ những người bị kỷ luật buộc phải xuất ngủ trả về địa phương).

2. Mức vốn cho vay: Mức vốn cho vay cụ thể đối với từng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, căn cứ vào: nhu cầu vay vốn của người vay, khả năng trả nợ của người vay và nguồn vốn cho vay, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/người.

3. Thời hạn cho vay: Căn cứ thời hạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa không quá thời hạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay bằng mức lãi suất của vốn cho vay giải quyết việc làm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ ở từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

5. Phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay: Thực hiện theo quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan triển khai và hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động cho vay theo Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Ngân hàng chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 60/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cho vay ưu đãi và hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐTBXH (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (B/c);
- CT, PCTUBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Báo Đắk Lắk; Đài PTTH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ các PCVP;
+ TH, NC, TCTM;
- Lưu: VT, VHXH.H.60