Đơn đăng ký học tiếng Hàn Quốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN TỰ NGUYỆN ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG HÀN QUỐC

 

Kính gửi: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK

 

 

1. Họ và tên: ..........................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................

3. Nguyên quán: ....................................................................................................

4. Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................

5. Dân tộc: ……………………… 6. Tôn giáo: ....................................................

7. Trình độ văn hóa: ….............8. Trình độ chuyên môn: .....................................

9. Trình độ ngoại ngữ:............................................................................................

10. Thuộc diện chính sách (Nếu có):.........................................................................................................

11. Chiều cao: ………………………………….………12. Cân nặng:.....................................................

13. Mắt trái: ………….…...……14. Mắt phải: ………….…….……15. Mù màu: ..................................

16.  Họ và tên Cha:....................................................................................................................................

17.  Họ và tên Mẹ:.....................................................................................................................................

18.  Khi cần báo tin (Cho ai, ở đâu): ........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

19. Điện thoại:..................................................... 20. Nhắn (nếu có): .......................................................

21. Tình trạng bản thân:          Độc thân   ;              Đã có gia đình   ;     Đã ly dị   ;    Số con  

22. Đã đi làm việc ở nước ngoài chưa? (Nếu có, ghi rõ nước đến làm việc và ngành nghề):

....................................................................................................................................................................

22. Số hộ chiếu (nếu có):............................................................................................................................

            Tôi tự nguyện làm đơn này để đăng ký học tiếng Hàn Quốc do Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức.

     Nếu được tiếp nhận vào học; tôi xin cam đoan:

    1./ Chấp hành tốt tất cả các nội quy, quy chế của Trung tâm.

    2./ Sau khi học xong khóa học tiếng Hàn; tôi tự liên hệ đăng ký tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn Quốc; việc đạt kết quả qua kỳ thi Chứng chỉ tiếng Hàn Quốc chỉ đủ điều kiện tham gia dự tuyển lao động chứ không đảm bảo chắc chắn được đi làm việc tại Hàn Quốc.

   3./ Nếu vi phạm, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Trung tâm và bồi thường mọi thiệt hại do mình gây ra.

 

 

.............., ngày ........ tháng ...... năm .......

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)