Phiếu đăng ký tham gia Phiên giao dịch việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN ... NĂM 20...

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk

 

Tên đơn vị: ……………………………………………..………………..……………...…......

Loại hình kinh doanh: …………………………………..………………..……………...…….

Địa chỉ: ……………………………………………….…….…..………………...…………

Điện thoại: …...…………….…………………….….Fax: ...…………………………………

Website: …………………………...………....….. Email: .………………………………...

Đơn vị chúng tôi đăng ký tham gia Phiên giao dịch việc làm lần ... năm 20... (Vào 8 giờ 00 ngày .../.../20...) với hình thức và nội dung như sau:

 

1. Hình thức tham gia:

- Tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp:              Tại Trung tâm □      tại các Sàn vệ tinh

- Tuyển dụng, tuyển sinh trực tuyến thông qua Website:

 

2. Nội dung, ngành nghề tuyển: Nhà tuyển dụng điền đầy đủ thông tin vào mẫu (hoặc có nội dung tuyển dụng đính kèm) trước khi gửi lại cho Trung tâm. Địa chỉ: Số 09 đường 10/3 - p. Tân Lợi – TP. BMT.

Tt

Vị trí tuyển

Nhu cầu tuyển

Tiêu chuẩn điều kiện

( Trình độ chuyên môn, tuổi đời, kinh nghiệm, mô tả công việc, mức lương )

Ghi chú

Tổng số

Trong đó nữ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

Sau khi kết thúc Phiên Giao dịch việc làm đơn vị thông báo cho Trung tâm kết quả tuyển dụng, tuyển sinh được trong ngày tổ chức Phiên (theo mẫu do Trung tâm cung cấp); Số hồ sơ hẹn phỏng vấn sẽ gửi kết quả cụ thể cho Trung tâm sau khi có kết quả phỏng vấn; Hồ sơ không trúng tuyển sẽ hoàn trả lại cho Trung tâm trong vòng ….. ngày kể từ ngày phỏng vấn và cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng việc làm của Người lao động để Trung tâm quản lý và theo dõi.

Đơn vị chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký trên và chấp hành đúng các nội dung, quy định của Trung tâm. Xin liên hệ với Đơn vị theo địa chỉ trên hoặc với Ông(Bà): …………................................…....; Chức vụ: …………………… Điện thoại: …..………………..

                                        

 

 Lưu ý: 

-  Yêu cầu người phụ trách nhân sự , tuyển dụng của  Đơn vị trực tiếp đến tham gia phỏng vấn tuyển dụng lao động tại Phiên;

- Phiếu này được lập thành 02 bản: Trung tâm giữ 01 bản, Nhà tuyển dụng giữ 01 bản (khi đến tham gia Phiên cần mang theo phiếu này);

- Quý doanh nghiệp vui lòng gửi phiếu tham gia theo số Zalo: 0913.46.01.01; Điện thoại liên hệ: 0262.3853748; Email: ttdvvldaklak@gmail.com

 

………………….., ngày ….. tháng …. năm 20...

         Đại diện đơn vị

           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)