CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

  • 29/11/2016
  • 3224

     Thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Đắk Lắk thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 637/QĐ-SLĐTBXH ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk; Bộ máy của Trung tâm gồm có Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn, phòng phục vụ:

     I./  Ban Giám đốc: Ban Giám đốc (03 người):

     1./ Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hiệp.

     Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cấp trên trực tiếp quản lý và trước pháp luật của Nhà nước về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp quản lý và điều hành của Phòng Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính và Bộ pận Một cửa của đơn vị.

     2./ Phó Giám đốc: Ông Trần Xuân Đa.

     Là người được Giám đốc Trung tâm phân công quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Bảo hiểm thất nghiệp. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và Pháp luật của Nhà nước về kết quả được giao. Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi được ủy quyền.

     Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công.

     Điện thoại liên hệ: 0816.866.969.

     3./ Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Cường.

     Được Giám đốc Trung tâm phân công quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Giới thiệu việc làm,  Phòng Thông tin thị trường lao động và Phòng Dạy nghề; Kiêm giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và Pháp luật của Nhà nước về kết quả được giao.

     Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công.

     Điện thoại liên hệ: 0905.746.626.

     II./ Các Phòng chuyên môn, phục vụ: Có 05 phòng.

     1. Phòng Giới thiệu việc làm: Gồm 11 người được bố trí sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ như sau:

      - Phó phòng phụ trách: Bà Lê Thị Tố Nguyên.

     Phụ trách chung, theo dõi công tác Tư vấn - Giới thiệu việc làm tại Trung tâm và các Văn phòng giao dịch việc làm tại các huyện, thị xã; phụ trách công tác tổ chức các Phiên giao dịch việc làm; Công tác cung ứng lao động và tạo nguồn xuất khẩu lao động.

     Điện thoại liên hệ: 02623.852.950  -  0915. 324.539

     - 9 Nhân viên làm việc ở các vị trí việc làm như sau:

     - Vị trí việc làm  1: Thực hiện việc quản lý, vận hành, quản trị mạng tại Trung tâm và các Văn phòng giao dịch; Theo dõi, kiểm tra thông tin của Người tìm việc đăng ký trên website của Trung tâm.

     - Vị trí việc làm  2: Thực hiện công tác Tư vấn – Hướng dẫn ban đầu đối với Người lao động đến đăng ký tìm việc làm, theo dõi hoạt động tư vấn việc làm cho người lao động; Hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin việc, tiếp nhận phiếu đăng ký tìm việc và hồ sơ của NLĐ.

     - Vị trí việc làm  3: Thực hiện công tác Tư vấn - Giới thiệu việc làm - cung ứng lao động trong tỉnh và hướng dẫn tra cứu thông tin và đăng ký tìm việc trên website vieclamdaklak.net của Trung tâm và vieclamvietnam.gov.vn.

     - Vị trí việc làm  4: Thực hiện công tác Tư vấn - Giới thiệu việc làm - cung ứng lao động ngoài tỉnh và hướng dẫn tra cứu thông tin và đăng ký tìm việc trên website vieclamdaklak.net của Trung tâm và vieclamvietnam.gov.vn. Theo dõi và lưu trữ hồ sơ lao động nộp tại Trung tâm và theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu, cung ứng.

     - Vị trí việc làm  5: Thực hiện công tác Tư vấn - Giới thiệu việc cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn tra cứu thông tin và đăng ký tìm việc trên website vieclamdaklak.net của Trung tâm vàvieclamvietnam.gov.vn.

     - Vị trí việc làm  6Thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện vận hành sàn giao dịch việc làm định kỳ 15 hàng tháng tại Trung tâm và các phiên giao dịch việc làm lưu động.

     - Vị trí việc làm  7: Thực hiện công tác Tư vấn - Giới thiệu việc làm - Cung ứng lao động nước ngoài, tạo nguồn xuất khẩu lao động để giới thiệu lao động cho các Doanh nghiệp đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

     - Vị trí việc làm  8: Thực hiện công tác Tư vấn - Giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài tại Văn phòng giao dịch huyện Ea Kar; Hướng dẫn NLĐ tra cứu thông tin và đăng ký tìm việc trên website vieclamdaklak.netvieclamvietnam.gov.vn và thực hiện vận hành sàn giao dịch định kỳ tại Văn phòng giao dịch. 

     - Vị trí việc làm  9: Thực hiện công tác Tư vấn - Giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài tại Văn phòng giao dịch thị xã Buôn Hồ; Hướng dẫn NLĐ tra cứu thông tin và đăng ký tìm việc trên website vieclamdaklak.netvieclamvietnam.gov.vn và thực hiện vận hành sàn giao dịch định kỳ tại Văn phòng giao dịch. 

      - Vị trí việc làm  10: Đang biệt phái đến Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

     2./ Phòng Thông tin thị truờng lao động: Gồm 07 người được bố trí sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ như sau:

     - Phó phòng phụ trách: Ông Nguyễn Thắng.

     Phụ trách công tác chung của phòng, theo dõi công tác Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: tổ chức điều tra thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động, phát triển thị trường lao động, nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước;

     Điện thoại liên hệ: 02623.853.748 - 0975. 007785.

     - 05 Nhân viên làm việc ở các vị trí việc làm như sau:

     - Vị trí việc làm  1: Thu thập, phân tích và đưa thông tin về nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh;

     - Vị trí việc làm  2: Thu thập, phân tích và đưa thông tin về nhu cầu tuyển dụng ngoài tỉnh và nước ngoài;

     - Vị trí việc làm  3: Thực hiện công tác tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm việc làm để đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động và cung cấp thông tin về lao động việc làm trên website vieclamdaklak.net vàcổng thông tin điện tử việc làm Việt Nam.

     - Vị trí việc làm 4: Thực hiện công tác Thông tin thị trường lao động và Dự báo nguồn nhân lực tại Văn phòng giao dịch huyện Ea Kar.

     - Vị trí việc làm 5: Thực hiện công tác Thông tin thị trường lao động và Dự báo nguồn nhân lực tại Văn phòng giao dịch thị xã Buôn Hồ.

     3./ Phòng Dạy nghề: Biên chế 03 người được bố trí sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ như sau:

     - Phó phòng phụ trách: Bà Đinh Nguyễn Thị Thanh Phượng.

         Phụ trách công tác của Phòng. Tư vấn chính sách, tiếp nhận đơn đăng ký học nghề, xử lý hồ sơ và ra quyết định hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng TCTN. Lập danh sách lao động có quyết định hỗ trợ học nghề chuyển qua bảo hiểm để thực hiện việc chi trả; tổng hợp số liệu của phòng; thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý, giảng dạy các lớp tiếng Hàn Quốc được mở tại Trung tâm (nếu có); chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về kết quả công tác được giao.

     Điện thoại liên hệ: 02623.858.532 - 0972. 790879.

     - 02 Nhân viên làm việc ở các vị trí việc làm như sau:

     - Vị trí việc làm 1: Thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, hoàn chỉnh, quy trình ban hành, quản lý Chương trình, Giáo trình đào tạo nghề; Kế hoạch đào tạo, tiến độ các khóa học nghề và phân công, hướng dẫn giáo viên. Hoàn chỉnh hồ sơ, ghi sổ quản lý, ghi sổ học tâp (điểm kiểm tra, điểm thi…); Tính toán, phân loại kết quả học tập và tốt nghiệp. Tổng hợp báo cáo theo quy định và lưu trữ Hồ sơ học sinh, sinh viên. Tổng hợp báo cáo,  lưu trữ công văn đi – đến của Phòng.

     - Vị trí việc làm 2Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh (thông tin, tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ đăng ký học nghề); Theo dõi việc cấp Giấy chứng nhận nghề, Chứng chỉ nghề và Bằng nghề (nếu cấp có thẩm quyền cho phép đào tạo cấp Bằng nghề và có liên kết đào tạo cấp Bằng nghề). Thực hiện công tác Giáo viên và công tác học sinh, sinh viên. Theo dõi tăng giảm số lượng học sinh, sinh viên.

     * Tổ Giáo viên: Ở phòng Dạy nghề có Tổ giáo viên; Nhà nước chưa giao chỉ tiêu biên chế Giáo viên cho Trung tâm; Tùy theo hoạt động dạy nghề cuả Trung tâm mà Giám đốc Trung tâm ký kết hợp đồng lao động . Kinh phí chi trả tiền công cho Giáo viên từ nguồn thu sự nghiệp cuả Trung tâm.

     4./ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: Tổng số: 20 người được bố trí sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ như sau:

     - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm.      
     Phụ trách công tác của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về kết quả công tác được giao;

     Điện thoại liên hệ: 02623.722.777 - 0918. 370.355.

     - Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Huy Tiến.

     Phụ trách phần mền BHTN, quản lý đưa tin tức lên website của Trung tâm, soạn thảo công văn, kiểm tra lại các số liệu, báo cáo của Phòng trước khi phát hành, thực hiện một số công việc khi phát sinh.

     Điện thoại liên hệ: 0983.575.187.

     + 18 Nhân viên làm việc ở các vị trí việc làm như sau:

     - Vị trí việc làm  1: Thực hiện công tác Tư vấn, tiếp nhận lao động thất nghiệp đến đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký; Nhập thông tin đăng ký lên phần mềm Bảo hiểm thất nghiệp; theo dõi người lao động thất nghiệp đã đăng ký thất nghiệp mà đến hạn chưa nộp hồ sơ.

     - Vị trí việc làm  2: Thực hiện công tác tư vấn, chắp nối việc làm, học nghề cho lao động đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm. Nhập thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho NLĐ lên phần mềm BHTN.

     - Vị trí việc làm  3:  Tiếp nhận hồ sơ nộp  hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhập thông tin bổ sung vào phần mềm BHTN, viết giấy hẹn trả kết quả cho người thất nghiệp đã đủ hồ sơ, đi xác minh đối với hồ sơ khi có thông tin cần làm rõ.

     - Vị trí việc làm  4: Nhập thông tin tổng hợp vào sổ theo dõi mẫu 23. Nhập số Quyết định, số tiền, số tháng được hưởng, ngày tháng hưởng, ngày tháng chấm dứt. Lập danh sách hưởng, chấm dứt, tạm dừng, tiếp tục, hủy, chuyển hưởng của lao động sang BHXH 01 người.

     - Vị trí việc làm  5: Xử lý Nhập số tiền lương của 06 tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc. Tính toán mức trợ cấp thất nghiệp, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ thất nghiệp, Soạn thảo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, lập bảng kiểm ,chuyển hồ sơ lên bộ phận thẩm định.

     - Vị trí việc làm  6: Kiểm tra, rà soát tất cả các thông tin chi tiết của  toàn bộ hồ sơ của lao động thất nghiệp, Thẩm định lại hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện chuyển hồ sơ lên Trưởng phòng duyệt , Nhập thông tin lên phần mềm nghiệp vụ. Nếu còn thiếu sót thì chuyển lại bộ phận tiếp nhận.

     - Vị trí việc làm  7: Cập nhật lấy số quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trả quyết định cho lao động; Quản lý lưu trữ hồ sơ, theo dõi các quyết  định quá thời hạn để lập hủy.

     - Vị trí việc làm  8: Thực hiện nhập phần mềm công tác tiếp nhận thông tin về thông báo tình trạng việc làm hằng tháng của Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; theo dõi lao động không lên thông báo thì đề xuất theo quy định.

     - Vị trí việc làm  9: Thực nhiệm tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp một lần, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng, làm thủ tục chuyển hưởng đi, chuyển đến cho người lao động. Nhập thông tin lên phần mềm nghiệp vụ BHTN.

     - Vị trí việc làm  10: Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo số liệu định kỳ hằng tháng, 6 tháng, báo cáo năm; Chuyển hồ sơ lên Sở Lao động  - TBXH, thực hiện các công tác chuẩn bị khi có tổ chức các cuộc Hội thảo, hội nghị. Theo dõi phần mềm Bảo hiểm thất nghiệp và một số nhiệm vụ khác.

     - Vị trí việc làm  11: Thực hiện công tác chuyên môn về nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp tại Văn phòng giao dịch huyện Ea Kar, đưa tin tức lên website của Trung tâm.

     - Vị trí việc làm  12: Thực hiện công tác chuyên môn về nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp tại Văn phòng giao dịch thị xã Buôn Hồ, đưa tin tức lên website của Trung tâm.

     * Ngoài ra còn 01 Nhân viên (Vị trí việc làm 3 được bố trí làm việc tại Phòng Tổ chức - Kế hoạch - Tài chính):Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp.

     5./ Phòng Tổ chức - Kế hoạch - Tài chính: Tổng số 11 người, được bố trí sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ như sau:

     - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Cường.

      Phụ trách công tác chung của Phòng, theo dõi công tác Tổ chức - Kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về kết quả công tác được giao.

      Điện thoại: 0905.746.626.

     - Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Bà Hồ Thị Mến.

     Phụ trách công tác hành chính và công tác tài chính – kế toán của Trung tâm; thực hiện một số công việc do Trưởng phòng phân công.

Điện thoại: 02623.929.299 - 0973. 094.047.

     - 10 Nhân viên làm việc ở các vị trí việc làm như sau:

     - Vị trí việc làm 1:  Thực hiện công tác về nhân sự, tổng hợp.

     - Vị trí việc làm 2:  Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán ngân sách tỉnh.

     - Vị trí việc làm 3: Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp.

     -Vị trí việc làm 4: Thực hiện Quản lý, quản trị website vieclamdaklak.net của Trung tâm và website cổng thông tin việc làm Việt Nam vieclamvietnam.gov.vn.

     - Vị trí việc làm 5:  Thực hiện công tác Hành chính, Thủ kho.

     - Vị trí việc làm 6:  Thực hiện công tác Văn thư, Thủ quỹ.

     - Vị trí việc làm 7: Thực hiện công việc Lái xe phục vụ công việc của Trung tâm.

     - Vị trí việc làm 8:  Thực hiện công việc Tạp vụ cơ quan.

     - Vị trí việc làm 9:  Bảo vệ cơ quan. Số lượng: 02 người.

     6. Các Văn phòng Giao dịch việc làm:

     Trung tâm bố trí viên chức và người lao động làm việc tại 02 Văn phòng giao dịch tại thị xã Buôn Hồ và huyện Ea Kar để thực hiện các nhiệm vụ:

     - Thực hiện công tác tư vấn việc làm, nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; thông tin thị trường lao động;

     - Tư vấn và hướng dẫn cho Người thất nghiệp về quy trình đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quyền lợi và nghĩa vụ của Người thất nghiệp;

     - Thu nhận và viết phiếu nhận, phiếu hẹn trả hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Người thất nghiệp;

     - Một số nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của Trung tâm./.