CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

  • 29/11/2016
  • 6449

     Bộ máy của Trung tâm gồm có Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn, phòng phục vụ:

     I./  Ban Giám đốc: Ban Giám đốc (03 người):

     1./ Giám đốc: Ông Lê Hải Lý.

     Là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện về tất cả các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ việc làm; là chủ tài khoản của đơn vị.

     Phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch – Tài chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương của đơn vị. Trực tiếp theo dõi phòng Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính.

     Tham gia thành viên các Ban, Hội đồng do cấp có thẩm quyền quyết định (khi có yêu cầu); thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao.

     2./ Phó Giám đốc: Ông Trần Xuân Đa.

     Là người được Giám đốc Trung tâm ủy quyền làm chủ tài khoản thứ hai; giúp Giám đốc Trung tâm điều hành các hoạt động của đơn vị khi Giám đốc đi vắng, giải quyết một số công việc cấp bách thuộc lĩnh vực của Phó Giám đốc khác khi Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đó đi vắng.

     Giúp Giám đốc Trung tâm  phụ trách các lĩnh vực công tác: Bảo hiểm thất nghiệp; Dạy nghề và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

     Trực tiếp theo dõi Phòng Bảo hiểm thất nghiệp; Phòng Dạy nghề; Văn phòng đại diện tại huyện Ea Kar; thị xã Buôn Hồ. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và trước Pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Tham gia thành viên các Ban, Hội đồng do cấp có thẩm quyền quyết định (khi có yêu cầu).

     Điện thoại liên hệ: 0816.866.969.

     3./ Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Cường.

     Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách các lĩnh vực công tác: Giới thiệu việc làm; Thông tin thị trường lao động; Hành chính – Quản trị; hoạt động của bộ phận một cửa và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

     Trực tiếp theo dõi Phòng Giới thiệu việc làm; Phòng Thông tin thị trường lao động; Bộ phận một cửa của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và trước Pháp luật về nhiệm vụ được giao. Tham gia thành viên các Ban, Hội đồng do cấp có thẩm quyền quyết định (khi có yêu cầu).

     Điện thoại liên hệ: 0905.746.626.

     II./ Các Phòng chuyên môn, phục vụ: Có 05 phòng.

     1./ Phòng Giới thiệu việc làm: 

     - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm.

    Phụ trách công tác chung của phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công Tư vấn - Giới thiệu việc làm tại Trung tâm; công tác tổ chức các Phiên giao dịch việc làm và công tác cung ứng lao động.

     Điện thoại liên hệ: 0918. 370.355.

     2./ Phòng Thông tin thị truờng lao động: 

     - Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Thắng.

     Phụ trách công tác chung của phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin về thị trường lao động bao gồm: tổ chức điều tra thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động, phát triển thị trường lao động, nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước và thực hiện tạo nguồn xuất khẩu lao động.

     Điện thoại liên hệ: 02623.853.748 - 0975. 007785.

     3./ Phòng Dạy nghề: 

    - Trưởng phòng:  Bà Đinh Nguyễn Thị Thanh Phượng.

         Phụ trách công tác chung của Phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác giới thiệu học nghề cho người lao động đang hưởng TCTN;  công tác tuyển sinh, quản lý, giảng dạy các lớp tiếng Hàn Quốc được mở tại Trung tâm (nếu có) và các nhiệm vụ khác được phân công.

     Điện thoại liên hệ: 02623.858.532 - 0972. 790879.

     4./ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp:

    - Trưởng phòng:  Ông Phạm Huy Tiến.

     Phụ trách công tác chung của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về kết quả công tác giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm.

     Điện thoại liên hệ: 02623.722.777 - 0983.575.187.

     5./ Phòng Tổ chức - Kế hoạch - Tài chính: 

        - Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Bà Hồ Thị Mến.

     Phụ trách công tác chung của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính và các công tác khác có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện thoại: 02623.929.299 - 0973. 094.047.

     6./ Các Văn phòng Giao dịch việc làm:

     Trung tâm bố trí viên chức và người lao động làm việc tại 02 Văn phòng giao dịch tại thị xã Buôn Hồ và huyện Ea Kar để thực hiện các nhiệm vụ:

     - Thực hiện công tác tư vấn việc làm, nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; thông tin thị trường lao động;

     - Tư vấn và hướng dẫn cho Người thất nghiệp về quy trình đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quyền lợi và nghĩa vụ của Người thất nghiệp;

     - Thu nhận và viết phiếu nhận, phiếu hẹn trả hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Người thất nghiệp;

     - Một số nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của Trung tâm./.