CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK

  • 29/11/2016
  • 7120

     Trung tâm Dịch vụ việc làm được thành lập theo Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm.

     Trung tâm Dịch vụ việc làm có chức năng: Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm được quy định tại Điều 7 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ cụ thể:

     1. Hoạt động tư vấn, gồm:

     a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

     b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

     c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

     d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

     2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

     3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

     a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

     b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

     c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

     4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

     5. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

     6. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

     7. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

     8. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.