CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK

  • 29/11/2016
  • 3582

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trung tâm được quy định tại Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm. Cụ thể như sau :

1. Về vị trí, chức năng :

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk; 

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động Dịch vụ việc làm theo Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và thực hiện chính sách về Bảo hiểm thất nghiệp theo Luật việc làm và các văn bản hướng dẫn Luật.

        2. Về nhiệm vụ:

2.1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về qun trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2.2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

2.4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

2.5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

2.6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

2.7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

2.8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.