GIỚI THIỆU VỀ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TỈNH ĐẮK LẮK

  • 24/08/2011
  • 13629

I. Giới thiệu về Phiên giao dịch

- Phiên giao dịch việc làm là nơi nhà tuyển dụng lao động, cơ sở đào tạo nghề, người lao động tìm việc làm, học nghề dùng hệ thống công nghệ thông tin, sử dụng website, facebook, zalo của Trung tâm Dịch vụ việc làm để tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề, tìm việc làm và đăng ký học nghề;

- Qua Phiên giao dịch việc làm, Trung tâm tổ chức tiếp nhận đăng ký tìm việc, đăng ký học nghề của người lao động và đăng ký tuyển dụng của nhà tuyển dụng, tuyển sinh học nghề của các cơ sở đào tạo nghề;

- Trung tâm tổ chức Phiên giao dịch việc làm để nhà tuyển dụng tuyển lao động, cơ sở đào tạo nghề tuyển sinh học nghề và người lao động tìm việc làm, học nghề;

- Trung tâm tổ chức tiếp nhận, kết nối việc làm, tổ chức cho các doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển lao động tại Phiên giao dịch việc làm hoặc giới thiệu người lao động đến các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, các cơ sở đào tạo nghề tuyển sinh học nghề;

- Tổ chức tư vấn tác phong, kỹ năng, nghiệp vụ đối với người lao động đến Phiên giao dịch việc làm để tìm việc nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng;

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ việc làm trống và hồ sơ người tìm việc còn có nhu cầu để tiếp tục chắp nối với nhà tuyển dụng.

II. Nội dung tổ chức:

1. Thời gian tổ chức:

Trung tâm sẽ thông báo thời gian tổ chức Phiên trên Website, Facebook, Zalo trước khi Phiên diễn ra

2. Địa điểm:

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và các địa phương tuỳ theo kế hoạch đề ra

3. Thành phần tham gia:

- Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động để sử dụng trong nước, tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo tuyển sinh học nghề,...

- Người lao động tìm việc làm, đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và đăng ký học nghề.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn cho người lao động về tác phong, kỹ năng, nghiệp vụ,... nhằm giúp người lao động đã dự phỏng vấn tìm việc làm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

III. Các hoạt động tại Phiên giao dịch việc làm:

- Hoạt động tư vấn tuyển dụng lao động: Đơn vị tuyển dụng cung cấp thông tin tuyển dụng → tiếp nhận hồ sơ của người lao động → tổ chức phỏng vấn và tuyển chọn lao động → ký kết hợp đồng lao động; 

- Hoạt động đăng ký và tuyển sinh học nghề: Cung cấp thông tin học nghề → đăng ký và tiếp nhận hồ sơ học nghề;

- Hoạt động tư vấn về xuất khẩu lao động: Đơn vị xuất khẩu lao động cung cấp thông tin về thị trường lao động → người lao động lựa chọn ngành, nghề và thị trường lao động phù hợp với khả năng, trình độ → đăng ký tham gia;

- Hoạt động tư vấn về chính sách, pháp luật cho người lao động về lao động - việc làm và học nghề;

- Các diễn đàn được tổ chức theo từng chủ đề: Người lao động cần được tư vấn sẽ được tư vấn trực tiếp hoặc ban tổ chức sẽ gửi thư trả lời sau đó.

HÃY ĐẾN PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

  • Đây là cơ hội việc làm và nghề nghiệp đang chờ bạn
  • Nơi Nguồn nhân lực đa dạng ngành nghề cho Đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng
  • Cung cấp đầy đủ thông tin về thông tin thị trường lao động và chính sách giáo dục nghề nghiệp