Phiếu đăng ký tìm việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mã số:

TVL

 

Ảnh 3 x 4                    ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

 

                                        (Lần:.….)

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk

1. Họ và tên: ........................................................  2. Ngày sinh: …... /….... / .........

3. Dân tộc: ............................................. Tôn giáo: .......................................................

4. Số CMND: ....................................  Ngày cấp: .….. /…... / …....... Nơi cấp: ................................

5. Giới tính: .....…………….… Chiều cao: ……............…....…. Cân nặng: .................................

6. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

7. Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................

8. Điện thoại liên lạc: ......................................  Email: ......................................................................

9. Tình trạng hôn nhân:                Độc thân       £                                   Đã kết hôn         £

10. Thuộc đối tượng ưu tiên:  Khuyết  tật   £     Dân tộc thiểu số  £  Khác: ..............................

11. Trình độ văn hóa:............. 12. Ngoại ngữ: ..........................  13. Tin học: ................................

14. Bậc trình độ CMKT cao nhất: .........................  Chuyên ngành đào tạo: .................................

15. Các bằng cấp, chứng chỉ khác (nếu có): ....................................................................................

16. Khả năng, sở trường (Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, độc lập; kỹ năng sử dụng vi tính; khả năng đảm trách nhiều công việc… hoặc các sở trường khác): ..............................................................

.................................................................................................................................................................

17. Kinh nghiệm làm việc : ………... năm.

Stt

Tên đơn vị làm việc

Thời gian làm việc

(Từ tháng, năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Công việc/vị trí việc làm đăng ký :

- Tên công việc/vị trí việc làm: ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

- Địa điểm: ............................................................................................................................................

- Mức lương: .........................................................................................................................................

- Yêu cầu khác: ....................................................................................................................................

Hiện tôi đang có nhu cầu tìm việc làm và mong muốn được Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với nguyện vọng của tôi ./.

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm 202...

Người đăng ký