Phiếu đăng ký tư vấn (dành cho người lao động)

 

Mẫu số 01- Ban hành kèm theo

Thông tư số:07/2015/TT-BLĐTBXH

ngày 25/02/2015 của Bộ LĐ-TBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                Mã số

NLĐ

 

      ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

      Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk

1. Họ và tên: …………………………………………….……………..……. Giới tính: Nam        Nữ    

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./…..…. 3. Số CMND/ Hộ chiếu:………..…….………………..

Ngày cấp: ……./........./……….… Nơi cấp: ………………………………………..………..…............

4. Địa chỉ liên hệ:  ..………………………………….………………………………..…………...……

5. Điện thoại: …………………..… …….……… E-mail: …..……………….………………………..

6. Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): Người khuyết tật £ Người DTTS  £ Khác (…..………………)

7. Trình độ văn hóa ................................ 8. Ngoại ngữ: ……………..... 9. Tin học: ..…….…………..

10. Bậc trình độ CMKT cao nhất: ……..……..…. Chuyên ngành đào tạo: ...….….….……………….

11. Nội dung cần tư vấn:        Việc làm £          Học nghề £            Chính sách, pháp luật lao động £  

12. Khả năng, sở trường: ……..…………...……………………………….……….…………………...

13. Nội dung khác: ……………………………………………………………………………………...

 

………..…….., ngày .… tháng …... năm 2019
            Người đăng ký tư vấn