Phiếu đăng ký tư vấn (dành cho tập thể)

 

Mẫu số 01a – Ban hành kèm theo

Thông tư số:07/2015/TT-BLĐTBXH

ngày 25/02/2015 của Bộ LĐ-TBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                Mã số

TVTT

 

                                                       ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

                                               (Dành cho tập thể người lao động)

                  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk

Họ và tên: …………………………………………….………..……..... Giới tính: Nam £ Nữ £

Ngày, tháng, năm sinh: ……………… Số CMND/ Hộ chiếu:………..….………………………

Ngày cấp: ……./......../….… Nơi cấp:   ………………………………………..………..…...…...

Địa chỉ liên hệ:  ..……………………………………………………………..…………...………

Điện thoại: …………………..… …….…………E-mail: ...………….…………………………..

Đại diện: Tập thể lao động đến từ:................................................................. Số lượng người: …..

Nội dung cần tư vấn:          Việc làm £       Học nghề £          Chính sách, pháp luật lao động £  

Khác (ghi rõ:……………………..…………...……………………………….…….……………)

Thời gian đăng ký tư vấn: …………………………………………………………………………

………..…….., ngày .… tháng …... năm 2019
            Người đăng ký tư vấn