BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 11 NĂM 2023

  • 05/12/2023
  • 58
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
THÁNG 11 NĂM 2023
                   Kính gửi: 
                          - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội);
                          - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.
  I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
Stt Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 859 10.903
Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 607 7.364
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 43
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 920 10.574
Nam < = 24 tuổi 69 578
25 - 40 tuổi 262 3.331
> 40 tuổi 78 809
Nữ < = 24 tuổi 94 1.038
25 - 40 tuổi 353 4.054
> 40 tuổi 64 764
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 07 163
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 10 168
Chuyển đến 15 150
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 07 111
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 05 45
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 969 9.850
Trong đó: Hết thời gian hưởng 937 9.472
Trong đó: Có việc làm 26 342
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 02 11
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN 0 0
Khác 04 25
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 822 10.619
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 78 1.246
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 32 290
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 32 289
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 8
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 01 4
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) Tổng  15.424.393.040 170.630.711.239
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 15.250.943.040 169.059.461.239
03 tháng - 06 tháng Số quyết định 759 8.800
Số tiền chi TCTN      8.773.338.665 98.613.247.789
07 tháng - 12 tháng Số quyết định 161 1.774
Số tiền chi TCTN      6.477.604.375 70.446.213.450
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 173.450.000 1.571.250.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 173.450.000 1.566.750.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 4.500.000
13 Mức hưởng TCTN bình quân (đồng) 3.423.723  
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 02 20
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,6  
        II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHTN, các giải pháp và các kiến nghị:
       Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 11/2023 là 859 người, ít hơn so với tháng trước 123 người. Trong đó Số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 607 người chiếm 70,6% trên tổng số người nộp hồ sơ.
       Số người nộp hồ sơ trên cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 11 là 39 người, tăng hơn 8 người so với tháng trước.
       Trong tháng Trung tâm đã thực hiện tốt công tác nhận hồ sơ, tư vấn đầy đủ chế độ, quyền lợi của người lao động khi đến liên hệ giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với chính quyền các địa phương đến gia đình người lao động để thực hiện công tác vận động nộp lại số tiền hưởng sai quy định.
         Trên đây là báo cáo tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.