BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2023

  • 02/02/2023
  • 54
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
THÁNG 01 NĂM 2023
                   Kính gửi: 
                          - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
                          - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
           
  I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
           
Stt Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 424 424
Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 236 236
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 499 499
Nam < = 24 tuổi 23 23
25 - 40 tuổi 155 155
> 40 tuổi 35 35
Nữ < = 24 tuổi 49 49
25 - 40 tuổi 206 206
> 40 tuổi 31 31
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
(người)
4 4
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 8 8
Chuyển đến 8 8
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 4 4
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 6 6
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 836 836
Trong đó: Hết thời gian hưởng 808 808
Trong đó: Có việc làm 25 25
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 3 3
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 423 423
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 19 19
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 7 7
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 7 7
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) Tổng  7.125.347.474 7.125.347.474
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 7.084.097.474 7.084.097.474
03 tháng - 06 tháng Số quyết định 454 454
Số tiền chi TCTN    5.055.287.636 5.055.287.636
07 tháng - 12 tháng Số quyết định 45 45
Số tiền chi TCTN    2.028.809.838 2.028.809.838
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 41.250.000 41.250.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 41.250.000 41.250.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (đồng) 3.410.483 -
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 2 2
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 3,9 -
        II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHTN, các giải pháp và các kiến nghị:
       Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 01/2023 là 424 người, bằng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 236 người chiếm 55,6% trên tổng số người nộp hồ sơ. Trong tháng đầu năm Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn đầy đủ các quyền lợi, chế độ theo quy định đáp ứng nhu cầu của người lao động.
         Trên đây là báo cáo tháng 01 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.