BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 04 NĂM 2022

  • 16/05/2022
  • 73
           
  I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
           
Stt Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 958 3.684
Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 610 2.579
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 3
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 926 3.695
Nam < = 24 tuổi 40 170
25 - 40 tuổi 289 1.041
> 40 tuổi 64 226
Nữ < = 24 tuổi 88 401
25 - 40 tuổi 371 1.598
> 40 tuổi 74 259
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
(người)
8 37
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 19 169
Chuyển đến 12 41
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 15 62
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 8 22
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 873 2.371
Trong đó: Hết thời gian hưởng 835 2.283
Trong đó: Có việc làm 37 78
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 1 10
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 958 3.684
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 31 151
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 22 111
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 22 111
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 1
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) Tổng  14.804.525.934 57.244.668.109
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 14.663.525.934 56.488.168.109
03 tháng - 06 tháng Số quyết định 765 3.091
Số tiền chi TCTN 7.881.935.195 32.911.224.781
07 tháng - 12 tháng Số quyết định 161 604
Số tiền chi TCTN    6.781.590.739 23.576.943.328
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 141.000.000 756.500.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 141.000.000 756.500.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (đồng) 3.241.784  
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 2 4
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,5  
        II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHTN, các giải pháp và các kiến nghị:
       Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 04/2022 là 958 người, giảm 116 người so với tháng trước. Trong đó, Số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 610 người chiếm 63,6% trên tổng số người nộp hồ sơ. Trung tâm đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và tư vấn đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động nắm bắt để lựa chọn định hướng phù hợp với bản thân, Bên cạnh đó trong tháng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho viên chức, người lao động trong đơn vị nắm về quy trình tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trên cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
         Trên đây là báo cáo tháng 04 năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.