Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính

Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Vui lòng bấm "tải về" để xem toàn văn văn bản.