QUYẾT ĐỊNH SỐ 2521/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2021 CỦA UBND TỈNH ĐẮK LẮK

Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 10/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành đơn giá hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tham gia học nghề trong trường hợp chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng

vui lòng bấm "Tải về" để xem toàn văn văn bản.